Aktifitas Praktek

Praktek tata Boga

Praktek Tata Boga

Praktek Flambe

Praktek FB

Praktek tata Boga

Praktek Tata Hidangan

Table Setup

Praktek Bar

Fruit Carving

Folding towel

Praktek Bar

Praktek Tata Boga

Praktek Kantor Depan

Praktek Pastry & Bakery

Praktek tata Boga

fruit Carving

Praktek Table Setup

Praktek tata Boga

Praktek Pastry & Bakery

Praktek Bar dan Restaurant

praktek tata boga