Aktifitas Praktek

Praktek tata Boga
Praktek Tata Boga
Praktek Flambe

Praktek FB
Praktek tata Boga
Praktek Tata Hidangan
Table Setup
Praktek Bar
Fruit Carving
Folding towel
Praktek Bar
Praktek Tata Boga
Praktek Kantor Depan
Praktek Pastry & Bakery
Praktek tata Boga
fruit Carving
Praktek Table Setup
Praktek tata Boga
Praktek Pastry & Bakery
Praktek Bar dan Restaurant
praktek tata boga